Chì kẻ viền môi

Chì kẻ viền môi - Tất cả sản phẩm Nếu như son là điểm nhấn trung tâm thể hiện sự trẻ trung và cá tính thì chì kẻ môi là “vũ khí” tôn vẻ đẹp đôi môi một cách thầm lặng nhất.
31 sản phẩm

[{"content": ["Son m\u00f4i l\u00e0 v\u1eadt d\u1ee5ng kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0111\u1ed1i v\u1edbi ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef th\u1eddi hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. Kh\u00f4ng c\u1ea7n qu\u00e1 c\u1ea7u k\u1ef3 trang \u0111i\u1ec3m, tr\u01b0\u1edbc khi \u0111i l\u00e0m, \u0111i ch\u01a1i, \u0111i \u0111\u1ea1o ph\u1ed1...ch\u1ec9 b\u1eb1ng m\u1ed9t ch\u00fat son c\u0169ng \u0111\u1ee7 khi\u1ebfn ch\u1ecb em m\u00ecnh tr\u00f4ng r\u1ea1ng r\u1ee1, c\u00f3 s\u1ee9c s\u1ed1ng h\u01a1n nhi\u1ec1u r\u1ed3i. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, nh\u1eefng c\u00e2y son th\u1ecfi l\u00ec, son kem hay son d\u01b0\u1ee1ng d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 \u0111\u00e3 tr\u1edf th\u00e0nh v\u1eadt b\u1ea5t ly th\u00e2n c\u1ee7a h\u1ea7u h\u1ebft ch\u1ecb em khi ra \u0111\u01b0\u1eddng.\r\n

B\u00ed quy\u1ebft ch\u1ecdn son ph\u00f9 h\u1ee3p cho b\u1ea1n th\u00eam r\u1ea1ng r\u1ee1

\r\n- M\u00e0u da: V\u1ec1 c\u01a1 b\u1ea3n, c\u00f3 3 lo\u1ea1i s\u1eafc \u0111\u1ed9 da l\u00e0 da \u1ea5m, da l\u1ea1nh v\u00e0 trung t\u00ednh. N\u1ebfu b\u1ea1n thu\u1ed9c da t\u00f4ng l\u1ea1nh, da tr\u1eafng ho\u1eb7c s\u00e1ng n\u00ean ch\u1ecdn m\u00e0u son nude, m\u00e0u cranberry ho\u1eb7c c\u00e0 ph\u00ea. T\u00f4ng \u1ea5m n\u00ean ch\u1ecdn h\u1ed3ng nh\u1ea1t ho\u1eb7c nude \u0111\u00e0o. C\u00f2n t\u00f4ng trung t\u00ednh th\u01b0\u1eddng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 m\u00e0u son\r\n- H\u00ecnh d\u1ea1ng \u0111\u00f4i m\u00f4i: N\u1ebfu s\u1edf h\u1eefu m\u00f4i tr\u00ean \u0111\u1ea7y \u0111\u1eb7n, b\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng son m\u00e0u s\u00e1ng cho m\u00f4i d\u01b0\u1edbi, v\u00e0 t\u1ed1i h\u01a1n m\u1ed9t ch\u00fat cho m\u00f4i tr\u00ean. N\u1ebfu m\u00f4i d\u01b0\u1edbi \u0111\u1ea7y \u0111\u1eb7n h\u01a1n, b\u1ea1n c\u1ea7n th\u00eam m\u1ed9t ch\u00fat m\u00e0u nude nh\u1eb9 ngay gi\u1eefa m\u00f4i tr\u00ean\r\n- K\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u00f4i m\u00f4i: V\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f4i m\u00f4i c\u0103ng m\u1ecdng, b\u1ea1n n\u00ean tr\u00e1nh m\u00e0u son qu\u00e1 s\u00e1ng, b\u00f3ng v\u00e0 r\u1ef1c r\u1ee1. C\u00f2n \u0111\u00f4i m\u00f4i m\u1ecfng, b\u1ea1n n\u00ean tr\u00e1nh nh\u1eefng m\u00e0u son t\u1ed1i v\u00e0 s\u1eb7c s\u1ee1, v\u00ec ch\u00fang s\u1ebd l\u00e0m cho \u0111\u00f4i m\u00f4i c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u1edf n\u00ean m\u1ecfng h\u01a1n.

\r\n

Son cho n\u00e0ng

\r\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 3 d\u00f2ng son n\u1ed5i b\u1eadt, ph\u1ee5c v\u1ee5 v\u00e0o t\u1eebng m\u1ee5c \u0111\u00edch kh\u00e1c nhau cho b\u1ea1n tho\u1ea3i m\u00e1i ch\u1ecdn l\u1ef1a c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn son l\u00ec, son kem v\u00e0 son d\u01b0\u1ee1ng. Son l\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf k\u1ebf d\u1ea1ng th\u1ecfi v\u1eb7n ho\u1eb7c b\u00fat ch\u00ec, l\u00ean m\u00e0u chu\u1ea9n v\u00e0 gi\u1eef m\u00e0u t\u1ed1t trong nhi\u1ec1u gi\u1edd, \u00edt b\u1ecb tr\u00f4i khi \u0103n u\u1ed1ng. Son kem l\u00e0 lo\u1ea1i son m\u00f4i d\u1ea1ng l\u1ecfng, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ef1ng trong l\u1ecd v\u00e0 khi d\u00f9ng s\u1ebd ph\u1ea3i s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ecd m\u00f4i, l\u00fac m\u1edbi l\u00ean m\u00f4i s\u1ebd \u01b0\u1edbt nh\u01b0ng s\u1ebd kh\u00f4 l\u1ea1i v\u00e0 c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh sau kho\u1ea3ng 1 - 2 ph\u00fat cho l\u1edbp son m\u1ecbn. Son d\u01b0\u1ee1ng th\u00ec m\u1ec1m m\u1ecbn, t\u1ea1o th\u00e0nh l\u1edbp b\u00f3ng m\u01b0\u1ee3t ph\u1ee7 l\u00ean m\u00f4i ngay sau khi thoa, gi\u00fap m\u00f4i m\u1ec1m m\u1ea1i v\u00e0 gi\u1ea3m c\u0103ng n\u1ee9t t\u1ee9c th\u00ec. \r\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: Son m\u00f4i th\u01b0\u1eddng ch\u1ee9a d\u1ea7u v\u00e0 s\u00e1p - 2 y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng, chi\u1ebfm kho\u1ea3ng 60% \u2013 65% tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a th\u1ecfi son. S\u00e1p gi\u00fap t\u1ea1o khu\u00f4n cho son \u0111\u1ed3ng th\u1eddi gi\u00fap t\u1ea1o \u0111\u1ed9 b\u00f3ng, tr\u01a1n v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u00e1m cho m\u00f4i. C\u00f2n d\u1ea7u gi\u00fap l\u00e0m m\u1ec1m th\u1ecfi son ho\u1eb7c l\u00e0m m\u1ec1m da m\u00f4i sau khi b\u00f4i son, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi t\u1ea1o \u0111\u1ed9 b\u00f3ng. C\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea1o m\u00e0u, th\u00e0nh ph\u1ea7n quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh m\u00e0u s\u1eafc, v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a \u0111\u00f4i m\u00f4i sau khi thoa son\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Laneige, Clinique, Bioaqua, E.l.f,...

\r\n

Mua son n\u1eef \u0111a d\u1ea1ng t\u1ea1i MyPhamTONA.com

\r\nHy v\u1ecdng r\u1eb1ng v\u1edbi nh\u1eefng g\u1ee3i \u00fd m\u00e0 MyPhamTONA.com \u0111\u01b0a ra tr\u00ean \u0111\u00e2y c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap cho c\u00e1c b\u1ea1n ch\u1ecdn cho m\u00ecnh \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ecfi son ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t. T\u1ea1i MyPhamTONA.com, b\u1ea1n s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1eabu son ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t cho m\u00ecnh, d\u1ef1a tr\u00ean m\u00e0u da, h\u00ecnh d\u00e1ng, k\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u00f4i m\u00f4i. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a MyPhamTONA.com lu\u00f4n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi\u00e1 c\u1ea3 h\u1ee3p l\u00fd, gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eddi gian. B\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n ng\u1ed3i t\u1ea1i nh\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00ecnh th\u00edch, MyPhamTONA.com s\u1ebd h\u1ed7 tr\u1ee3 giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i. Mua ngay t\u1ea1i MyPhamTONA.com nh\u00e9.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"], "heading": "SON M\u00d4I - V\u1eacT B\u1ea4T LY TH\u00c2N C\u1ee6A CH\u1eca EM PH\u1ee4 N\u1eee"}]

Xu hướng Chì kẻ viền môi