TĂNG KÈM THUƠC DÂY - Kem tươi tan mỡ gừng ớt MPĐT 15Ogr

Sắc Đẹp > Tắm & chăm sóc cơ thể > Khác || TĂNG KÈM THUƠC DÂY - Kem tươi tan mỡ gừng ớt MPĐT 15Ogr
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu TĂNG KÈM THUƠC DÂY - Kem tươi tan mỡ gừng ớt MPĐT 15Ogr

💥 𝙺𝙴𝙼 𝚃𝚄̛𝙾̛𝙸 𝚃𝙰𝙽 𝙼𝙾̛̃ 𝙶𝚄̛̀𝙽𝙶 𝙾̛́𝚃
👉 𝚂𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚌𝚘́ 𝚃𝙴𝙼 Đ𝙰̉𝙼 𝙱𝙰̉𝙾 𝙲𝙷𝙾̂́𝙽𝙶 𝙷𝙰̀𝙽𝙶 𝙶𝙸𝙰̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚌𝚞̣𝚌 đ𝚘 𝚕𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐

𝙲𝙾̂𝙽𝙶 𝚃𝙷𝚄̛́𝙲 Đ𝙰́𝙽𝙷 𝚃𝙰𝙽 𝙼𝙾̛̃ 𝚃𝙷𝚄̛̀𝙰 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚌𝚘́:
🍀 𝙶𝚞̛̀𝚗𝚐: 𝙶𝚒𝚞́𝚙 đ𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚊̉𝚒 đ𝚘̣̂𝚌 𝚝𝚘̂́, 𝚔𝚒́𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚕𝚞̛𝚞 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚊́𝚞, 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚖𝚘̛̃ 𝚌𝚞̣𝚌 𝚋𝚘̣̂ 𝚟𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚞̣𝚗𝚐
🍀 𝙼𝚞𝚘̂́𝚒 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗: 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 đ𝚊𝚞, 𝚊̂́𝚖 𝚋𝚞̣𝚗𝚐
🍀 𝙽𝚐𝚊̉𝚒 𝚌𝚞̛́𝚞: 𝙶𝚒𝚞́𝚙 𝚜𝚊̆𝚗 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚍𝚊
🍀 𝙽𝚐𝚑𝚎̣̂: Đ𝚎̂̉ 𝚟𝚘̂ 𝚝𝚛𝚞̀𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞𝚊̂̉𝚗, 𝚔𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚗𝚊̂́𝚖, 𝚐𝚒𝚊̉𝚖 𝚟𝚒𝚎̂𝚖 𝚜𝚞̛𝚗𝚐
🍀 𝙻𝚊́ 𝚜𝚊̉: 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 𝚟𝚒𝚎̂𝚖 𝚜𝚞̛𝚗𝚐, 𝚐𝚒𝚊̉𝚖 𝚗𝚑𝚞̛́𝚌 𝚖𝚘̉𝚒, 𝚝𝚑𝚞̛ 𝚐𝚒𝚊̃𝚗, 𝚕𝚊̀𝚖 𝚊̂́𝚖 𝚌𝚘̛ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚟𝚊̀ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̃𝚖 𝚝𝚛𝚞̀𝚗𝚐 𝚍𝚊
🍀 𝚀𝚞𝚎̂́: 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 𝚌𝚘 𝚝𝚑𝚊̆́𝚝, 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛𝚖 𝚍𝚎̂̃ 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 𝚕𝚊̀𝚖 𝚊̂́𝚖 𝚌𝚘̛ 𝚝𝚑𝚎̂̉…
👍 𝙽𝚊𝚢 𝚔 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚔𝚒̀ 𝚌𝚑𝚞𝚊̂̉𝚗 𝚋𝚒̣ ,𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚑𝚊̣ 𝚝𝚑𝚘̂̉ 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚌𝚊̉ 𝚐𝚘́𝚒 𝚐𝚘̣𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂𝚙 𝚔𝚎𝚖 𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚘̛̃ 𝚐𝚒𝚊 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗.

👉 𝙷𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚘̛̃ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚝𝚛𝚘̣̂𝚒, 𝚔𝚘 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚍𝚞̣𝚌
✔️ 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝟹-𝟻𝚌𝚖 𝚟𝚘̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̛̃ 𝚋𝚞̣𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝟷-𝟸 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚘𝚗 𝚐𝚘̣𝚗 𝚋𝚊̆́𝚙 đ𝚞̀𝚒 𝚋𝚊̆́𝚙 𝚝𝚊𝚢, 𝚜𝚊̆𝚗 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚘̛ 𝚌𝚞̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚊̂̉𝚗
✔️ 𝙺𝚎𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚖 𝚟𝚊̀𝚘 𝚍𝚊 𝚔𝚘 𝚋𝚒̣ 𝚛𝚒́𝚝 𝚗𝚑𝚘̛̀𝚗, 𝚋𝚘̂𝚒 𝚟𝚊̀𝚘 𝚍𝚊 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊̉𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚊̂́𝚖 𝚗𝚘́𝚗𝚐, đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚔𝚎𝚖 𝚌𝚘́ 𝚝𝚊́𝚌 𝚍𝚞̣𝚗𝚐

𝙲𝙰́𝙲𝙷 𝚂𝚄̛̉ 𝙳𝚄̣𝙽𝙶 𝚔𝚎𝚖 𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚘̛̃:
𝚃𝚑𝚘𝚊 𝚔𝚎𝚖 𝚕𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚞 𝚟𝚞̛̣𝚌 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚘̛̃ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚋𝚞̣𝚗𝚐, đ𝚞̀𝚒, 𝚋𝚊̆́𝚙 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚋𝚊̆́𝚙 𝚝𝚊𝚢 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚊𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎 𝟷0𝚙 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚍𝚞̣𝚌 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚊𝚒 𝚔𝚘 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚝𝚑𝚘𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊̆́𝚖, 𝚋𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚜𝚊́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚘̂́𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝟸 𝚕𝚊̂̀𝚗, 𝚖𝚊𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎 𝟸0-𝟹0𝚙.
𝙺𝚘 𝚋𝚎̂́𝚝 𝚍𝚒́𝚗𝚑, 𝚔𝚘 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚛𝚞̛̉𝚊 𝚕𝚊̣𝚒. 𝚃𝚑𝚘𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊̆́𝚖 𝚜𝚊̣𝚌𝚑.

👉 𝙲𝚘́ 𝚖𝚊́𝚢 𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚚𝚞𝚊̂́𝚗 𝚗𝚒𝚕𝚘𝚗𝚐 (𝚖𝚊̀𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛́𝚌 𝚊̆𝚗) 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚌𝚊𝚘 𝚑𝚘̛𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊.

𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔𝚢𝚘𝚞
𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔𝚢𝚘𝚞 𝚋𝚊̣𝚗
Giá DSD
Liên kết: Tinh chất trẻ hóa da vùng mắt Yehwadam Hwansaenggo Rejuvenating Radiance Eye Serum (30ml)